NGHIÊN CỨU và ĐỘT PHÁ

THÀNH PHẦN DỊCH CHIẾT TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT

SỰ PHỐI HỢP HOÀN HẢO CÁC HOẠT CHẤT

 

CÁC THÀNH PHẦN CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN, TƯƠNG THÍCH VỚI TẾ BÀO DA